Hunanik Havaqaqtugut

Sealskin kamiks, Mittimatalik (Pond Inlet), Nunavut.

Ukiuqtaqtumi Nalunaqtunik naunaiyainiq unalu Nunaqaqqaarhimayut Ilihimaninnga

Avatilirininnganut Ukiuqtaqtumi munariniq pipkaidjutiyuq nakuutqiamut naunaitkutanganik ikayuriami nakuuyumik tariup avatinga angikliyuumiliqtutlu Ukiuqtaqtumi nunallaangit.

Ilitpaligiaq

Torngat Kingait, Nunatsiavut.

Nunaqaqqaarhimayut Tammaqtailiyauyut Ilanga unalu Tariup Munariniq

Piguqhaqlugu havaqatigit Ukiurtaqtumi tagiuqni nunguttailini inai nauniaqtat aulatauyutlu tapkunanga Inuit pipkainiat atugahuaqtitninik huniumaittut uumatyutit ikayuqtuiyut pitquhiqnik pityuhit inuuhi

Ilitpaligiaq

Agyaqtut kanuu hanitquta tamna tamatkiumapiartuq pulaagaqtut umiaqpa Crystal Serenity talvani Mittimatalik (Pond Inlet), Nunavut.

Havakvinga Nutaaqlu Ukiuqtaqtunga

Avatilirininnganut, nalunaqtunik naunaiyainiq-ittut maliktakhat ihariagiyauyuq hapummigiami inuit huradjallu taimaa hilaup aadlangurninnga angmaqmat nutaaq ilanga uumannga Ukiuqtaqtumi Tariunga umiakk

Ilitpaligiaq

Havaktit aniguqtigat kiktugiat katitigiplutik tuhagakhanik qakuqtunik qinalukkat tapkununga Inuvialuit nunalikningaqtut munaqhiniqmun havaguta haniani Paulatuk, Nunatsiaq.

Munariniq Havaat unalu Ayuirhaidjutit

Nunaqaqqaarhimayut Ukiuqtaqtumi ayuittiaqtut havaktitauyukhaq munarigiamikni tariup munariniqmi ittut munarilugulu avatinganik.

Ilitpaligiaq

Floe Edge Blog

Narwhals surfacing near Baffin Island, Nunavut.

Ship docked near Baffinland's Mary River mine in Nunavut.

Narwhal pod swimming off Baffin Island, Nunavut, Canada.

“Ihuaqhihimani nakuunit tagiuqni hina tagiuqnilu nayuqtauvaktut atupiagialgit niqiqattiarniqmun, ilitquhiit atuinaqnikhainut ilagiaqni maniliugutit pilaqnit tapkunanga iqaluliginiq pulaagaqtuliginiqlu.”

Mary Simon Minihitauyup Taihimaya Kivgaqtiuyuq tapkununga

Tallurutiup Imanga Qungiaq

Imngiuyaqtut piksatlu unniqtuqtai hungmat Tallurutiup Imanga hapummiqhimayalik.

Havagittiaqni Umiakkugutit Kanataup Ukiurtaqtuani Imaitni

Tamatkiumayut tuhaqhitautit hivuganaitqiyamik maligait umiaqpaknut tahamani Ukiurtaqtumi.