Oceans North-kut maniliuqtiungittut timinga tapkuat pipkaiyut naunaiyainiq-tapkuatlu-nunaliuyuningaqtut nunguttailini tahamani Ukiurtaqtumi nunaliit avikhimaniani Kanata tamnalu Akukittuq. Pinahuaqtavut atugahuaqtitni maligait havagutitlu tahapkuat hugiaqtai atuqhimaittut avatiliqutit ahianguqni atuqtauni tahamani Ukiurtaqtumi atuqpiagiangi tapkuatimaqutai hapuhimanit tahamani havagutaini Inuit ilihimani, pilagutai uqaqatiginilu.

Unipkaavut

Oceans North tamna atiliuqhimayut malikhugit maligait British Columbia, havaktiqaqhutik tapkunani Ottawa, Winnipeg, Halifax, tamnalu Nunavut. Piqaqpiaqtugut piqatigininik katutyiqatitlu naunaiyaiyinut, nunamittutuqat piqaqnit maniyauyut tapkuatlu Inuit timingi nunaliuyutlu Kanatami tamnalu Akukittuq. Oceans North-kut kamagiyauyut tapkunanga katimayini katimayiuyut.