ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᓪᓕᐊᔭᕗᑦ

ᕿᓯᕋᔮᒃ ᑲᒦᒃ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ: ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᓲᖑᕗᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᕈᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐊᕙᑎᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᑑᕐᖓᑦ ᑰᖏᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ

ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᑎᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᔪᖏᓴᐃᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᓂᒍᐃᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓇᔪᒐᖃᕐᕕᖏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒻᒥᒍᑦ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᖃᔭᕆᐊᖅ ᖄᖐᔪᖅ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥ ᑲᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕐᒥ ᑯᕆᔅᑐ ᓴᕋᓂᑎᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ, ᓄᓇᕗᑦ.

ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ

ᐃᑲᔪᖅᓱᑦᑎᐊᖅᑐᓂ, ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ−ᑐᙳᕕᖃᕐᓗᑎ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐆᓚᒧᓂᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᒪᑐᐃᖅᓯᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᑖᓂ ᐃᓂᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᓂᕐᔪᐊᖑᔪᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᖅᑕᐅᑦᑕᐅᓕᒪᔪᑦ ᓄᐊᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᒃ ᐃᓄᕕᐊᓗᖕᒥ ᓄᓇᓕᖕᒥ−ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐸᐅᓚᑑᒃ ᖃᓂᒋᔮᓂ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ.

ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑏᑦ

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓇᔪᒐᖃᕐᕕᖏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

Floe Edge Blog

Even with one of the best waste management systems in the world, Canada only recycles 11% of its plastic waste, leaving almost 90% in landfills and, in some cases, reaching our lakes, rivers and oceans.

A beluga whale swims in the Seal River estuary of Western Hudson Bay.

“ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᖅᑐᓂ ᓯᔾᔭᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓂᕿᒃᓴᖃᐃᓐᓇᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.”

ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ

ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᕗᑦ ᓱᖕᒪᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓ ᓴᐳᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ.

ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᒃᑯᑦ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᑕ ᐃᒪᖏᓐᓂ

ᐃᓗᓕᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐊᑐᓕᖁᔨᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.